Konkursy

Regulamin konkursów „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” i „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”

 

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, rozdawania nagród za pośrednictwem kuponów oraz krzyżówek, dalej zwanych konkursem.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej Organizatorem.
Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.

Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

III. ZASADY KONKURSU

Szczegółowe zasady konkursów są każdorazowo publikowane na łamach gazet: „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” i na stronach internetowych ww. gazet.

W każdym z konkursów, których dotyczy niniejszy regulamin mogą wziąć udział osoby, które w dniu edycji konkursu zakupiły aktualne wydanie „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, w którym zamieszczone były zasady konkursu i odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe w sposób wskazany w opisie do konkursu, tj. listownie, telefonicznie lub osobiście, z zachowaniem podanego w informacji konkursowej terminu.

W informacji konkursowej wskazany jest również termin rozwiązania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

IV. KONKURSY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W przypadku korzystania z serwisu „Facebook” do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji Organizator w pełni zwalnia serwis „Facebook” z odpowiedzialności.

Promocje nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis „Facebook”, ani z nim związane.

„Facebook” nie pomaga w przeprowadzaniu. Administrator promocji korzysta z serwisu „Facebook” do zarządzania promocją na własną odpowiedzialność.

 

V. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Opis nagród rzeczowych, jakie są możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej.

Nagrody opodatkowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy czytelnik, biorący udział w jednym konkursie uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród) na kwartał. W przypadku, gdy w danym dniu na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” i „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy czytelnik może wygrać tylko jedną nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania.

Nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora, w Cieszynie przy ul. B. Chrobrego 21, w Bielsku-Białej przy ul. Dubois 4, w Suchej Beskidzkiej, Rynek 10 i w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 3, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród.

Czytelnik, będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu.

W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody.

Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego egzemplarza „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki Beskidzkiej” lub „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” – zgodnie z informacją o konkursie zamieszczoną w tych tygodnikach, a także dokumentu tożsamości.
Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.

W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiście stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzecią. Pisemne upoważnienie powinno w swej treści zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.

Zwycięzcy spoza Cieszyna, Bielska-Białej, Suchej Beskidzkiej lub Wadowic, nie zamieszkujący najbliższych okolic tych miast, mogą zwrócić się do organizatora na piśmie bądź telefonicznie, w terminie zakreślonym wyżej, o przesłanie nagrody pocztą, lub pocztą kurierską, na koszt organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nagrodę stanowią bilety lub zaproszenia do kina lub imprezę rozrywkową, która odbywa się w Cieszynie, Bielsku-Białej, Suchej Beskidzkiej lub Wadowicach, osoby te będą miały możliwość wyłącznie osobistego odbioru nagrody lub ewentualnie przez osobę upoważnioną.

Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody.
Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie są przeznaczone na sprzedaż.

Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiście lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osiągnięcia zysków, w szczególności w celu sprzedaży nagrody.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych www.gzc.cieszyn.pl, www.kronika.beskidzka.pl i www.malopolska.beskidzka.pl

 

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptację warunków niniejszego regulaminu.

E-wydanie