Wydanie nr 8 z dnia 02.08.2019

Fundusz razem ze Skoczowem

DLA CZYSTEGO POWIETRZA

31 lipca w Urzędzie Miejskim w Skoczowie podpisano ważne z punktu widzenia mieszkańców – i ekologii – porozumienie. Dotyczy ono progamu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jeszcze w sierpniu mieszkańcy skoczowskiej gminy będą mogli na miejscu złożyć odpowiedni wniosek, zasięgnąć konsultacji, bez konieczności wyjazdu do katowickiej siedziby WFOŚiGW. Podobny punkt – przypomnijmy – działa już w Bielsku-Białej.

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” – o czym wielokrotnie już pisaliśmy na naszych łamach – jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do amtosfery. Przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. Aby program działał jak najbardziej efektywnie, WFOŚiGW w Katowicach wychodzi naprzeciw zainteresowanym gminom i tworzy w nich specjalne punkty, gdzie można złożyć wniosek czy dopytać o dodatkowe informacje. – W Skoczowie takie miejsce znajdzie się w Urzędzie Miejskim. Będzie trzech przeszkolonych przez Fundusz pracowników, którzy na miejscu dokonają wstępnej weryfikacji wniosków. W przypadku jakiegoś niedużego błędu, będzie możliwość poprawienia go od razu – bez konieczności wyjazdu do Katowic – a przez to skróci się czas oczekiwania na realizację wniosku – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Pracownicy oddelegowani do programu „Czyste Powietrze” będą przyjmować mieszkańców w godzinach pracy urzędu – dodaje Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa.

Dotychczas w całym województwie śląskim – jak poinformował prezes WFOŚiGW – złożono blisko 9 tys. wniosków w ramach „Czystego Powietrza”. Porozumienia z gminami – a dotąd podpisano ich 15 – z pewnością zwiększą zainteresowanie programem. – Niestety, 90 proc. wniosków zawiera błędy. Tworząc punkty takie jak teraz w Skoczowie, będzie można eliminować je na początkowym etapie, co ułatwi mieszkańcom korzystanie z programu „Czyste Powietrze” – stwierdza Tomasz Bednarek.

Jak na razie Skoczów jest jedyną gminą w powiecie cieszyńskim, która podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy pozostałych 11 gmin – jeśli chcą przystąpić do programu – mogą skorzystać z konsultacji w punkcie w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 57.

W uroczystym podpisaniu porozumienia między gminą Skoczów a WFOŚiGW w Katowicach udział wzięli – oprócz prezesa Tomasza Bednarka i burmistrza Mirosława Sitko – Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Przemysław Drabek, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW (wszyscy na zdjęciu).

(tok)


KASA NA WALKĘ  Z BARSZCZEM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygotował specjalny program, dzięki któremu samorządy województwa śląskiego mogą starać się o dotacje m.in. na walkę z barszczem Sosnowskiego.

Ta toksyczna roślina niestety panoszy się także w powiecie cieszyńskim. Wyglądem przypomina popularny koper. Rośnie najczęściej w przydrożnych rowach i na brzegach rzek oraz potoków.

Zetknięcie z tą rośliną w czasie kwitnienia może skończyć się poparzeniem. Sok wydzielany przez świeży barszcz Sosnowskiego wywołuje bowiem zmiany skórne. Roślina jest mocno inwazyjna. Do dziś nie udało się jej z Polski wyplenić.

W ostatnich latach w gminach powiatu cieszyńskiego prowadzono akcję usuwania barszczu Sosnowskiego m.in. nad brzegami Wisły w Ustroniu, na Górnym Borze w Skoczowie, w Cieszynie w rejonie ulic Polnej, Stawowej czy alei Łyska.

Po dofinansowanie z WFOŚiGW na skuteczną walkę z toksyczną i groźną dla ludzi rośliną sięgnęła gmina Łodygowice. WFOŚiGW zachęca, aby inne samorządy poszły jej śladem. Regulamin przyznawania dotacji jest dostępny na stronie internetowej Funduszu.

(klk)


Strumień w walce z niską emisją

MIESZKAŃCY SIĘ CIESZĄ

 

132 tys. zł ma trafić do mieszkańców gminy Strumień na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Decyzją zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gmina Strumień pozyskała pieniądze na ograniczenie niskiej emisji. To pożyczka w wysokości 132 tys. zł. Umożliwi udzielenie dotacji 22 mieszkańcom na wymianę źródeł ciepła, znajdującym się na liście rezerwowej z 2018 roku, na warunkach obowiązujących w ubiegłym roku. – To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy do tej pory znajdowali się na liście rezerwowej. Mamy nadzieję, że udzielone dotacje na wymianę pieców przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poprawią jakość powietrza w naszej gminie, co przełoży się na komfort życia – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek
Gmina Strumień prowadzi dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła od 2008 roku. Łącznie wymieniono już 282 kotły.

(klk)


KOMU NA  WAPNOWANIE?

Jest szansa, aby zdobyć dofinansowanie na regenerację gleby poprzez jej wapnowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach właśnie ogłosił nabór wniosków.

O finansowe wsparcie mogą ubiegać się posiadacze gruntów rolnych z terenu województwa śląskiego o powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Jest także jeszcze jeden warunek – pH gleby powinno wynosić poniżej lub równo 5,5. Dotacja przysługuje jedynie na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego.

Wnioski powinny zawierać opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, fakturę za wapno nawozowe lub środki wapnujące oraz formularze pomocy de minimis w rolnictwie. Dokumenty należy składać w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w terminie do 31 grudnia. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW, a także pod numerem tel. 32/6032341.

(klk)


Nabór wniosków ruszył

DOŁOŻĄ DO ŚCIEKÓW

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych – to cel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków.

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę, a także zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowanie można otrzymać również na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gospodarstw domowych, agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej. Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać do końca sierpnia lub do wyczerpania puli. Więcej informacji na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl lub pod nr. tel. 32/6032341.

(klk)

 

Do druku PDF

E-wydanie