Wydanie nr 5 z dnia 4.02.2022 r.

Goleszowskie budynki czeka energetyczny lifting

Będzie cieplej

Pół miliona złotych – tyle trafi do gminy Goleszów dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze pomogą w modernizacji kolejnych budynków wielorodzinnych.

Gmina złożyła projekt w ramach programu zmniejszania emisyjności gospodarki, który został pozytywnie oceniony. Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości przeszło 500 tys. zł. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej m.in. poprzez redukcję zużycia paliw stałych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych mieszkaniach.

Dwa należące do gminy budynki w Cisownicy na ul. Cisowej 54 oraz w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 przejdą kompleksową modernizację energetyczną. Poprawią się warunki w 22 gospodarstwach domowych. – Działania przyczynią się do wzrostu efektywności energetycznej i oszczędności energii w powyższych budynkach, a w konsekwencji również niższych kosztów ponoszonych przez mieszkańców. To kolejny etap redukcji emisji gazów cieplarnianych i tym samym ochrona środowiska naturalnego – skomentowała wójt gminy Goleszów, Sylwia Cieślar. (klk)


„Czyste Powietrze” po raz trzeci

25 stycznia ruszył nabór wniosków dla osób uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach trzeciej części programu „Czyste Powietrze”. Wielu na ten moment czekało.

Beneficjentem części trzeciej programu może zostać osoba, która spełnia dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Druga kwestia dotyczy pieniędzy. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie powinien przekroczyć 900 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 1260 zł dla gospodarstwa jednoosobowego. Osoba starająca się o wsparcie z „Czystego Powietrza” może również posiadać ustalone prawo do otrzymywania zasiłków: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ten fakt powinien być potwierdzony w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku i okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie powinien przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
soba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać od włodarza swojej gminy czy miasta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłków stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dokument powinien być wydany najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach trzeciej części programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z wymienionych zaświadczeń. Warto podkreślić, że nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.
Przypomnijmy, że w naborze do trzeciej części programu, wprowadzonej z myślą o mniej majętnych beneficjentach, maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia będzie mogła wynieść do 69 tys. zł. (kredo)


Efektowne korkociągi bielików

Jedne ptaki na czas zimy wylatują do cieplejszych krajów, inne mocno ograniczają swoją aktywność. Tymczasem mamy w naszym kraju ptaki, które zimą budują gniazda lub nawet wychowują pisklęta. Takim przykładem może być krzyżodziób, pięknie ubarwiony ptak z rodziny łuszczykowatych. Ale chętnych na zimowe gody jest więcej.

Dzieje się tak wtedy, gdy ptaki mają zapewnioną dostępność i obfitość pokarmu. Należą do nich nasiona drzew iglastych, wyłupywane z szyszek. Początek roku to także intensywny czas przygotowań do lęgów niektórych ptaków szponiastych, takich jak bieliki. Warto dodać, że bielik, wbrew powszechnie panującej opinii, to nie orzeł, tylko największy w Polsce ptak należący do rodziny jastrzębiowatych.

Już jesienią poprzedzającą sezon lęgowy para bielików może zacząć budować gniazdo. Gałęzie dokładają przez cały rok, również zimą. W swoim rewirze, a bieliki to ptaki mocno terytorialne, ptaki często mają nawet kilka gniazd, przeważnie od 2 do 5. Zima to dla bielików również czas widowiskowych toków w powietrzu. Mimo olbrzymich rozmiarów (rozpiętość skrzydeł bielików dochodzi do 2,5 metra!) ptaki te prezentują się wówczas z wielką gracją. Najpierw wzbijają się wysoko ponad gniazdo, by po chwili rzucić się, wirując w dół. Przypomina to korkociąg – efektowną figurę znaną z akrobacji lotniczych.

Po udanych tokach samica bielika składa w gnieździe jaja również dość wcześnie – w lutym lub w marcu. Wysiadujących ptaków nie można niepokoić. Taka presja może powodować nawet utratę lęgu. W celu ochrony tych rzadkich okazów wokół gniazd ustanawia się strefy ochronne. Strefy te mają promienie do 200 (strefa ochrony całorocznej) lub 500 metrów (strefa ochrony okresowej) od gniazda. W strefie całorocznej zabronione jest przebywanie osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości i osób sprawujących nadzór, wycinanie drzew i krzewów oraz zmienianie stosunków wodnych, w tym także w ramach gospodarki leśnej, przez cały rok. W strefie ochrony okresowej taka działalność jest możliwa jedynie w ograniczonym zakresie poza sezonem lęgowym bielika. Dla ochrony bielika, w województwie śląskim wyznaczonych zostało 18 takich stref. (klk)