Regulamin konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”«

I Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”« jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2

Celem jest wyłonienie dwóch prac plastycznych przedstawiających okładkę tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej” w celu wydrukowania ich na łamach gazety, w wydaniu 4 czerwca 2021 roku, wraz z nazwiskami autorów tychże prac.

II Uczestnicy konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”«
§ 1

Uczestnikami konkursu mogą być podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego oraz przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego.

III Przebieg konkursu »Narysuj okładkę „Głosu”«
§ 1

a. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie przykładowej, o dowolnej tematyce, okładki „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Wymóg: okładka musi mieć pozytywne treści.
b. Okładka może zostać narysowana/namalowana w dowolnej technice (kredki, farby itd.).
c. Ze względów technicznych, okładka powinna mieć wymiar kartki A3.
d. W konkursie będą uwzględniane wyłącznie prace opatrzone specjalnym kuponem – winietą; publikowane będą w 3 kolejnych wydaniach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, poczynając od 7 maja 2021 r. (ostatni – 21 maja 2021 r.).
e. Prace konkursowe z oryginalnymi kuponami–winietami należy dostarczyć osobiście lub pocztą do redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn), w terminie do 26 maja 2021 roku.

§ 2

a. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z 4 czerwca 2021 r.
b. W skład jury konkursu wchodzą: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula, red. nacz. „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” Natalia Tokarska, red. Dorota Krehut-Raszyk.
c. Konkursowe prace zostaną wystawione w witrynie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie przy ul. Głębokiej w Cieszynie.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 1

a. Uczestnicy konkursu – podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych – mogą wziąć udział w konkursie »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”« wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………….. w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” i publikację imienia, nazwiska, wieku, miejscowości, przedszkola/szkoły podstawowej + data + własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

b. Oprócz zgody rodziców/opiekunów prawnych, na pracy konkursowej konieczny jest kupon-winietka – patrz pkt. 3, § 1, podpunkt d.

IV Nagrody
§ 1

Zwycięzcy konkursu otrzymają:
a. za zajęcie pierwszego miejsca w kat. przedszkola: druk konkursowej pracy na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 4 czerwca 2021 r., jeździk dziecięcy „góralek” firmy Pilch.
b. za zajęcie drugiego miejsca w kat. przedszkola: bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie oraz terrarium – z kolekcji dr. Renaty Stefańskiej-Klar (firmy „Pilch”).
c. za zajęcie trzeciego miejsca w kat. przedszkola: 5 wejściówek do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
d. za zajęcie pierwszego miejsca w kat. szkoły podstawowe: druk konkursowej pracy na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 4 czerwca 2021 r.; bon na 300 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie.
e. za zajęcie drugiego miejsca w kat. szkoły podstawowe: bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie oraz teatrzyk/sklep (firmy „Pilch”).
f. za zajęcie trzeciego miejsca w kat. szkoły podstawowe: 5 wejściówek do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
g. wszyscy laureaci (miejsca 1-3 w obu kategoriach) otrzymają dodatkowo paczki upominkowe ufundowane przez firmę Mokate.

§ 2

Jury przyzna także nagrodę – wyróżnienie:
a. dla przedszkola, z którego napłynie najwięcej konkursowych prac: kosz drewnianych klocków ufundowany przez firmę Pilch.
b. dla szkoły podstawowej, z której napłynie najwięcej konkursowych prac: ekspres do kawy ufundowany przez firmę Mokate.

E-wydanie