Regulamin konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”«

I Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”« jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2

Celem jest wyłonienie dwóch prac plastycznych przedstawiających okładkę tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej” w celu wydrukowania ich na łamach gazety, w wydaniu 4 czerwca 2021 roku, wraz z nazwiskami autorów tychże prac.

II Uczestnicy konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”«
§ 1

Uczestnikami konkursu mogą być podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego oraz przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego.

III Przebieg konkursu »Narysuj okładkę „Głosu”«
§ 1

a. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie przykładowej, o dowolnej tematyce, okładki „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Wymóg: okładka musi mieć pozytywne treści.
b. Okładka może zostać narysowana/namalowana w dowolnej technice (kredki, farby itd.).
c. Ze względów technicznych, okładka powinna mieć wymiar kartki A3.
d. W konkursie będą uwzględniane wyłącznie prace opatrzone specjalnym kuponem – winietą; publikowane będą w 3 kolejnych wydaniach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, poczynając od 7 maja 2021 r. (ostatni – 21 maja 2021 r.).
e. Prace konkursowe z oryginalnymi kuponami–winietami należy dostarczyć osobiście lub pocztą do redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn), w terminie do 26 maja 2021 roku.

§ 2

a. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z 4 czerwca 2021 r.
b. W skład jury konkursu wchodzą: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula, red. nacz. „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” Natalia Tokarska, red. Dorota Krehut-Raszyk.
c. Konkursowe prace zostaną wystawione w witrynie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie przy ul. Głębokiej w Cieszynie.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 1

a. Uczestnicy konkursu – podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych – mogą wziąć udział w konkursie »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”« wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………….. w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” i publikację imienia, nazwiska, wieku, miejscowości, przedszkola/szkoły podstawowej + data + własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

b. Oprócz zgody rodziców/opiekunów prawnych, na pracy konkursowej konieczny jest kupon-winietka – patrz pkt. 3, § 1, podpunkt d.

IV Nagrody
§ 1

Zwycięzcy konkursu otrzymają:
a. za zajęcie pierwszego miejsca w kat. przedszkola: druk konkursowej pracy na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 4 czerwca 2021 r., jeździk dziecięcy „góralek” firmy Pilch.
b. za zajęcie drugiego miejsca w kat. przedszkola: bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie oraz terrarium – z kolekcji dr. Renaty Stefańskiej-Klar (firmy „Pilch”).
c. za zajęcie trzeciego miejsca w kat. przedszkola: 5 wejściówek do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
d. za zajęcie pierwszego miejsca w kat. szkoły podstawowe: druk konkursowej pracy na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 4 czerwca 2021 r.; bon na 300 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie.
e. za zajęcie drugiego miejsca w kat. szkoły podstawowe: bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie oraz teatrzyk/sklep (firmy „Pilch”).
f. za zajęcie trzeciego miejsca w kat. szkoły podstawowe: 5 wejściówek do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
g. wszyscy laureaci (miejsca 1-3 w obu kategoriach) otrzymają dodatkowo paczki upominkowe ufundowane przez firmę Mokate.

§ 2

Jury przyzna także nagrodę – wyróżnienie:
a. dla przedszkola, z którego napłynie najwięcej konkursowych prac: kosz drewnianych klocków ufundowany przez firmę Pilch.
b. dla szkoły podstawowej, z której napłynie najwięcej konkursowych prac: ekspres do kawy ufundowany przez firmę Mokate.

Regulamin konkursu „Łączy nas szlak!”

§ 1
Organizatorem konkursu „Łączy nas szlak!”  jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2
Nagrodą w konkursie jest: jeden voucher na nocleg dla dwóch osób (dwie doby) w terminie piątek-niedziela w Jaśle lub Chyrowej w kompleksie „U Schabińskiej” z wyżywieniem (o wartości 900 zł brutto).

II Uczestnicy konkursu
§ 1
a. Konkurs skierowany jest do osób prywatnych.
b. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
c. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa „Prasa Beskidzka”.

III Przebieg konkursu
§ 1
a. Uczestnicy biorą udział w konkursie, wysyłając do redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn) specjalny kupon z uzupełnionymi puzzlami.
b. Puzzle publikowane są na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w wydaniach: 17, 24 i 31 lipca oraz 7 sierpnia.
c. Wraz z ostatnim puzzlem – 7 sierpnia – wydrukowany zostanie formularz, na który zebrane puzzle trzeba przykleić, podać swoje dane i wymyślić hasło, zawierające nazwy: „Głos Ziemi Cieszyńskiej” oraz „U Schabińskiej”/Muzeum Lizaka, i dostarczyć do redakcji do 18 sierpnia (osobiście lub za pośrednictwem poczty: ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn).
d. Zwycięzcę wybierze redakcyjne jury.
e. Przesłanie większej liczby wypełnionych formularzy (hasła nie mogą się powielać), zwiększa szansę na zwycięstwo.

§ 2
a. Uczestnik, który prześle swój formularz zgłoszeniowy, automatycznie akceptuje niniejszy regulamin, a także zgadza się na publikację swoich danych na łamach tygodnika w przypadku zwycięstwa.

Plebiscyt na Najlepszego Nauczyciela 2019

Regulamin „Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego 2019” według Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

I Postanowienia ogólne
§ 1
Organizatorem „Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego 2019” według Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej. Plebiscyt odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka.

§ 2
Celem wyborów jest wyłonienie trzech nauczycieli z powiatu cieszyńskiego w kategoriach: wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa oraz docenienie ich codziennej pracy, charyzmy, pomysłów na zainteresowanie swoim przedmiotem nauczania i ogólne podejście do ucznia.
§ 3
Wybory składają się z dwóch etapów:
a. Osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie powiatu cieszyńskiego zgłaszają kandydatów do Najlepszej Trójki (w trzech kategoriach wym. wyżej) przy użyciu specjalnych formularzy zgłoszeniowych zamieszczanych na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w terminie od 13 grudnia do 20 grudnia. Oryginalne wycięte z gazety formularze przyjmowane będą w siedzibie redakcji, ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn.

b. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrane będą trzy Złote Trójki (osobno w kat. wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), a następnie ich profile zostaną zamieszczone w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu www.beskidzka24.pl oraz na stronie internetowej starostwa. Od tego momentu rozpocznie się drugi etap głosowania, związany z wypełnianiem kuponów z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. W wydaniu z 24 stycznia 2020 roku ukaże się pierwszy kupon, a ostatni 21 lutego. Kupony będą przyjmowane do 4 marca (w siedzibie redakcji). Liczba zdobytych głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły.
c. O nominacji do Złotej Trójki będzie decydowała liczba zgłoszeń na danego kandydata.
§ 4
W przypadku remisu (takiej samej liczby formularzy zgłoszeniowych na daną osobę), wyboru Złotej Trójki z każdej kategorii dokonuje kapituła, w skład której wchodzą: wicestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan, Natalia Tokarska, redaktor naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, redaktor Dorota Krehut-Raszyk.
§ 5
Wyniki plebiscytu zostaną podane po zliczeniu wszystkich głosów, w jednym z marcowych lub kwietniowych wydań „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

II Uczestnicy plebiscytu
§ 1
Uczestnikami plebiscytu mogą być nauczyciele, zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu cieszyńskiego.

III Warunki uczestnictwa w plebiscycie
§ 1
Zgłoszenia kandydatów dokonują osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne i przedstawiciele samorządów.

IV Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania
§ 1
Zdobywcy tytułu Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego według „Czytelników Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w kat. wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa otrzymają pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki.

E-wydanie