O nas

Adres redakcji

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
tel.: 33/812-58-78, 33/812-35-77
e-mail: redakcja@kronika.beskidzka.pl

Redaktor naczelny

Mirosław Galczak

Redaktorzy prowadzący

Wojciech Małysz
Magdalena Nycz

Kierownik działu sportu

Artur Jarczok

Dziennikarze

Mirosław Jamro, Marcin Kałuski,
Marcin Płużek, Paweł Szczotka

Stali współpracownicy

Rafał Bojdys, Stanisław Gacek,
Katarzyna Górna-Oremus,
Zbigniew Lubowski, Zdzisław Niemiec,
Krzysztof Oremus, Andrzej Otczyk,
Bogdan Szpila, Robert Wolf, Piotr Wysocki

Wydawca

Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”
Spółka z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
tel.: 33/812-58-78, 33/812-35-77

E-MAIL:

wydawnictwo@kronika.beskidzka.pl

Prezes

Mirosław Galczak

Biuro ogłoszeń

Czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
tel.: 33/812-58-78,
33/812-35-77 wew. 37

Dział reklamy

Czynny od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
tel.: 33/812-35-77 wew. 48
ogloszenia@kronika.beskidzka.pl

Poligrafia

Czynna od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

e-mail:
drukarnia@kronika.beskidzka.pl

Prenumerata

* Poczta Polska – zamówienia można składać w urzędach pocztowych i u listonoszy powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Wersja elektroniczna

www.prasabeskidzka.pl
Szukaj nas na facebooku

Druk

AGORA S.A. Drukarnia,
ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa
ISSN 0867-0897, nr indeksu 362867

Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych
w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe, nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.