Wydanie nr 5 z dnia 09.03.2018

Zgłoszenia tylko do 16 marca

ZIELONE CZEKI CZEKAJĄ

Do 16 marca można zgłaszać kandydatów do „Zielonych Czeków” – prestiżowej nagrody przyznawanej z okazji Dnia Ziemi osobom z województwa śląskiego zaangażowanym w działalność proekologiczną.

„Zielone Czeki” to doroczna nagroda, przyznawana od 1994 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona dla tych, którzy wyróżniają się w województwie śląskim działaniem na rzecz środowiska naturalnego.

– Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek (jego formularz dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach) wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych wyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Kapituła nagrody, która składa się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska, spośród zgłoszonych kandydatów wyłoni laureatów w następujących kategoriach: programy i audycje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna, szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych oraz nagroda specjalna.

Dokumenty ze zgłoszeniami kandydatów należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Katowicach, przy ulicy Plebiscytowej 19, z dopiskiem „Zielony czek”.

(hos)


Ruszają dopłaty do pieców

GÓRALE, SZYKUJCIE SIĘ!

26 marca – tę datę w kalendarzu powinni zapisać sobie mieszkańcy Trójwsi, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w swoim domu. Tego dnia bowiem Urząd Gminy w Istebnej rozpoczyna przyjmowanie wniosków na udzielenie dotacji na modernizację pieców w domach mieszkańców.

Nabór potrwa tylko kilka dni – do 30 marca. Formularze wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie istebniańskiego urzędu. Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejności napływania wniosków, warto więc zrobić to jak najprędzej.

Jak informują pracownicy urzędu, w przypadku podań złożonych w tym samym dniu decydować będzie godzina. Informacje na temat listy mieszkańców zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu ograniczania niskiej emisji w gminie Istebna zostaną ogłoszone w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru.

Dotacja dotyczy kotłów węglowych na ekogroszek lub biomasę (pelet), kotłów opalanych gazem lub olejem, a także pomp ciepła. Piece muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów komunalnych. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy udało się zainstalować nowoczesne kotły w 30 budynkach mieszkalnych. 25 z nich to piece opalane ekogroszkiem, a pięć to kotły na biomasę. W tym roku gmina zamierza wesprzeć wymianę kolejnych 55 pieców. W planach jest udzielanie podobnych dotacji aż do 2022 roku.

Inwestorzy mogą uzyskać dotację w wysokości do 80 procentów tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 9 600 zł dla kotłów węglowych klasy 5, kotłów na biomasę, kotłów opalanych olejem opałowym, kotłów na gaz LPG. Jeśli ktoś zdecyduje się montaż pompy ciepła, górna granica dotacji to 24 000 zł. Na koszty kwalifikowane składa się przede wszystkim zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i osprzętem.

Dofinansowania udzielane są dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

(kredo)


Zanieczyszczenie powietrza, zanikanie lasów, czyli…

„STALMACH” NA TROPIE ZAGROŻEŃ

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Health environment and Life”, przyglądają się zagrożeniom obecnym w lokalnym środowisku naturalnym.

Jak informuje Edyta Cieślar z LO im. P. Stalmacha w Wiśle, uczestnicząca w tym projekcie grupa młodzieży zajmuje się zanieczyszczeniem powietrza związanym z niską emisją oraz problemem zanikania lasów świerkowych w Beskidach.

Młodzi ludzie odwiedzili Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej, Karpacki Bank Genów i pokazową wolierę w Jaworzynce, gdzie przeprowadza się reintrodukcję głuszca. – Już w marcu uczniowie naszego liceum będą mogli podzielić się zdobytą wiedzą z kolegami z partnerskich szkół z Węgier, Włoch, Niemiec i Słowacji, których będziemy gościć w Wiśle – mówi Edyta Cieślar.

(hos) 


OCHRONIĆ RZADKIE PTAKI

Siedliska ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły znajdują się pod szczególnym nadzorem ekologów. W rejonie stawów hodowlanych, żwirowni oraz Zbiornika Goczałkowickiego bytuje wiele rzadkich skrzydlatych okazów. Niektóre z nich objęte są specjalną ochroną, w szczególności ślepowron i rybitwa rzeczna.

Niedawno w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach na ochronę siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły, zahaczającej o nasz teren. Środki na to przedsięwzięcie zapewnia także Komisja Europejska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Działania mające na celu poprawę stanu lęgowisk ślepowrona i rybitwy rzecznej zaplanowane są na lata 2018-2022 i będą prowadzone nie tylko w Dolinie Górnej Wisły, ale także w Dolinie Dolnej Soły, Dolinie Dolnej Skawy i stawów w Brzeszczach, obszarach objętych programem „Natura 2000”.

– Najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji to zabezpieczenie brzegów wysp na stawach hodowlanych, żwirowniach i Zbiorniku Goczałkowickim, a także remont  infrastruktury stawowej. Chcemy także podnieść stan wiedzy o siedliskach wykorzystywanych przez ślepowrona dla jego skutecznej ochrony, jak również uregulować ruch turystyczny i racjonalnie udostępnić obszary „Natura 2000” objęte projektem – mówi Małgorzata Zielonka-Alker, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

(kredo)


Do druku: pdf

E-wydanie