Wydanie nr 3 z dnia 09.02.2018

W Bąkowie już taką mają

KOMU ZIELONA PRACOWNIA?

Szkoły w naszym regionie chcą w ciekawy i nowoczesny sposób uczyć przedmiotów przyrodniczych. Sami nauczyciele bardzo często wymyślają różne sposoby na to, aby nauka trudnych zagadnień związanych z biologią, chemią, fizyką, geografią, przyrodą czy ekologią była dla uczniów nie tyle obowiązkiem, ale pociągającą przygodą. O wiele łatwiej lekcje prowadzi się w profesjonalnych pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne sprzyjające odkrywaniu świata przyrody.

Jedno z takich miejsc znajduje się w Szkole Podstawowej w Bąkowie (na zdjęciu). Mowa o zielonej pracowni, której powstanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To tam zajęcia przyrodnicze wspierane są przez nowoczesną technologię, na przykład multimedialną tablicę, elektroniczne mikroskopy i przyrządy, stoły do wykonywania doświadczeń, a także różnego rodzaju preparaty i urządzenia służące do przeprowadzania doświadczeń.

Z nowatorskiego programu „Zielona Pracownia” mogą skorzystać następne placówki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił bowiem kolejną edycję konkursu adresowanego do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Placówki, które dotąd nie otrzymały dofinansowania, mogą spełnić swoje marzenia. – Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania i zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej – wyjaśniają w katowickim funduszu.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu. W ocenie nadesłanych koncepcji jurorzy wezmą pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni – sposób wykorzystania przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność i innowacyjność rozwiązań, a ponadto różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

W poprzednich trzech edycjach konkursu powstało 95 specjalistycznych pracowni w szkołach w całym województwie śląskim. Wiele z nich służy nie tylko uczniom, ale całej społeczności lokalnej, łącząc pokolenia ludzi uczących się zasad ekologii.

Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej oraz wyróżnień. Przewidywana pula wynosi do 280 tys. zł. Maksymalna wysokość finansowego wsparcia dla jednego laureata nie może przekroczyć jednak 20 procent całkowitego kosztu realizacji projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł. Nagrodzone klasy muszą zostać uruchomione w roku szkolnym 2018/2019.

(kredo)


W Strumieniu dzięki wsparciu funduszu

EKOLOGICZNE INWESTYCJE

Dzięki współpracy samorządu Strumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mieszkańcy tej gminy będą mogli w tym roku skorzystać z dofinansowania do proekologicznych inwestycji.

W zakończonym niedawno roku w gminie Strumień dofinansowano wymianę 20 starych, zatruwających środowisko, kotłów grzewczych na urządzenia nowe, proekologiczne. Najwięcej, bo 9 takich inwestycji, zrealizowano w Strumieniu. Po trzy kotły z dofinansowaniem wymieniono w Drogomyślu i Zbytkowie, po dwa w Bąkowie i Zabłociu oraz jeden w Pruchnej. Z tych 20 nowych kotłów 12 jest opalanych węglem, 3 biomasą, a 5 to kotły gazowe.

Dofinansowanie do wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe wyniosło łącznie 80 tysięcy zł. W 2017 roku siedmiu właścicieli nieruchomości z gminy Strumień skorzystało z dofinansowania (wynoszącego łącznie 16 075 zł) na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Trzy dofinansowania miały miejsce w Pruchnej, dwa w Bąkowie i po jednym w Strumieniu i Zabłociu. A jakie są tegoroczne plany dotyczące proekologicznych dofinansowań?

– W budżecie gminy Strumień zabezpieczono kwotę 600 tysięcy zł (340 tysięcy zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 200 tysięcy zł to dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, a 60 tysięcy zł to wkład własny gminy) z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz 25 tysięcy zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Planowane jest udzielenie 100 osobom dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Dofinansowaniem zostaną objęte kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, kotły opalane biomasą oraz kotły gazowe. W zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest planowane jest udzielenie dotacji dla 10 osób – informuje burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

(hos)


UNIJNA KASA W CIESZYNIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat aktywnie walczy z niską emisją. Nie tylko przeznacza na to własne pieniądze, ale jest także instytucją wdrażającą unijny program polegający na walce z tym szkodliwym zjawiskiem.

Głównymi założeniami europejskiego projektu jest m.in. termomodernizacja budynków w wielu miastach śląskich, co poprawia ich efektywność energetyczną, a także budowa i unowocześnianie sieci ciepłowniczych, dzięki czemu w kolejnych przyłączanych obiektach będzie można likwidować stare piece. W ostatnim czasie Andrzej Pilot, szef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podpisał wiele umów ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi czy spółkami ciepłowniczymi, które skorzystają z wielomilionowych dotacji.

Jedna z umów została zawarta z Energetyką Cieszyńską. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zostaną przebudowane sieci cieplne w Cieszynie. Inwestycja pochłonie prawie 23,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięga prawie 8,4 mln zł. W nadolziańskim grodzie przebudowanych zostanie około 9,1 km sieci. Powstanie także 15 nowych indywidualnych węzłów cieplnych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie strat związanych z przesyłem energii i zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła do cieszyńskich odbiorców. Szacuje się, że dzięki realizacji zadania uda się ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery o ponad 6 procent. Z pewnością nastąpi także zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego nad Olzą.

(kredo)


Do druku: pdf

E-wydanie