Wydanie nr 2 z dnia 26.01.2017

Fundusz znów rozdaje

KOMU ZIELONE CZEKI?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję „Zielonych Czeków”, prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje osobom indywidualnym, członkom kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego,  organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, śląskim szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym oraz Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych wyżej instytucji (w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez samych kandydatów) oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać w kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, z dopiskiem „Zielony Czek”. Termin przyjmowania formularzy upływa 16 marca.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach: programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna, szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Zostanie wręczona także nagroda specjalna.

(kredo)


Oszczędność dobra dla środowiska

KOSZYK ZAMIAST „FOLIÓWKI”

Od początku roku płatne są foliowe torebki, w jakie klienci pakują zakupy przy sklepowych kasach. Z ich używania i kupowania warto zrezygnować nie tylko w trosce o stan portfela, ale także dla dobra środowiska.

Torebki foliowe są płatne, bo Ministerstwo Środowiska przygotowało ustawę przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta, w efekcie której wprowadzono za nie opłatę recyklingową (darmowe są jedynie tak zwane „zrywki”, czyli lekkie torebki z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, które używane są ze względów higienicznych lub służą do pakowania żywności sprzedawanej luzem).

Opłata za foliowe torebki ma jeden główny cel – ograniczyć ich używanie w trosce o naturalne środowisko. Dotąd – według szacunków – przeciętny Polak zużywał rocznie od 250 do 300 foliowych toreb różnego rodzaju, podczas gdy europejska średnia to około 200 (w znanych z troski o ekologię krajach skandynawskich mieszkańcy używają ich jedynie kilka). Przykłady innych krajów dowiodły, że opłata za torebki foliowe studzi chęć korzystania z nich.

Dlaczego foliowe torebki są szkodliwe dla natury? Bo ich żywot jest bardzo krótki (czasami trwa tylko kilka minut), a potem stają się odpadem zanieczyszczającym środowisko. Ich rozkład trwa wiele lat, podczas ich spalania do powietrza dostają się trujące substancje, a trafiające do rzek i mórz foliowe torebki stają się śmiertelnym zagrożeniem dla ryb, które je połykają. Nie tylko zatem w trosce o własny portfel, ale także z uwagi na aspekty ekologiczne idąc na zakupy warto zabrać coś wielokrotnego użytku – na przykład lnianą torbę czy wiklinowy koszyk.

Ekolodzy radzą też, aby unikać stosowania jednorazowych wyrobów plastikowych takich jak na przykład kubki czy mieszadełka. Bo ich żywot również jest bardzo krótki, a problemy, jakie potem stwarzają środowisku, bardzo duże.

(hos)


W prawie i praktyce

PRZYRODĘ TRZEBA CHRONIĆ!

Bliska twojemu sercu jest przyroda? Interesujesz się ochroną środowiska? Chciałbyś zgłębić ten temat pod względem prawnych aspektów? Jeśli tak, możesz skorzystać z bezpłatnego kursu zatytułowanego „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, który od stycznia dostępny jest na platformie e-learningowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Kurs został opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, finansowanego m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce. Aby ukończyć internetowe szkolenie, potrzeba około pięciu godzin.

Zainteresowani mogą zalogować się na platformę e-learningową pod adresem https://e-natura2000.gdos.gov.pl. Treści kursu składającego się z trzech modułów – „Prawo ochrony przyrody”, „Kompetencje i współpraca podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody”, „Partycypacja publiczna i udział społeczny w prawnej ochronie przyrody” – opierają się głównie na regulacjach zawartych w Ustawie o ochronie przyrody. Uczestnicy kursu w przystępny sposób poznają m.in. cele i formy ochrony przyrody oraz zakazy obowiązujące na obszarze chronionej przyrody, podmioty i organy opiniodawczo-doradcze zaangażowane w prawną ochronę przyrody oraz uprawnienia organizacji społecznych w prawie administracyjnym, karnym i cywilnym.

Zdobywanie wiedzy urozmaicają interaktywne ćwiczenia, których w całym kursie jest kilkanaście. Dodatkowo, autorzy kursu podpowiadają, gdzie szukać praktycznych informacji, takich jak lista roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Po zapoznaniu się z całym materiałem dydaktycznym, można przystąpić do testu wiedzy i wygenerowanie imiennego certyfikatu.

(kredo)


Dzięki pomocy funduszu

UZDROWISKO POZBYWA SIĘ AZBESTU

Pod Czantorią i Równicą trwa usuwanie z posesji wyrobów zawierających azbest. Dla miasta uzdrowiska jest to bardzo ważna sprawa.

Cztery lata temu w Ustroniu odbył się spis z natury, podczas którego określono ilość wyrobów zawierających azbest oraz ich lokalizację. Ze spisu wynikało, że na terenie miasta jest ponad 231 ton wyrobów z azbestem: głównie eternitowe pokrycia dachowe i elewacyjne na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Następnym krokiem było uchwalenie dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ustroń na lata 2015-2032”. Na tej podstawie burmistrz miasta złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o pieniądze na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest. Pomoc została przyznana.

Właściciele nieruchomości mogli starać się o dofinansowanie w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie jednak pomoc wynosiła 800 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub 600 zł w przypadku transportu i unieszkodliwienia. W efekcie w 2016 roku z 35 nieruchomości na terenie Ustronia usunięto łącznie 60,14 ton odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 53 614,74 zł, z czego 39 693,98 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie. Resztę kosztów ponieśli właściciele nieruchomości.

Akcję kontynuowano w 2017 roku. Miasto ponownie dostało wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejni mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się groźnych dla zdrowia wyrobów zawierających azbest mogli ubiegać się o dotację. Chętnych nie brakowało. Łącznie w ubiegłym roku z terenu Ustronia usunięto 49,692 ton odpadów zawierających azbest. Zniknęły one z 25 nieruchomości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 41 611,70 zł‚ z czego 38 897,55 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie.

(mark)


Do druku: pdf

 

E-wydanie