Wydanie nr 18 z dnia 7.05.2021 r.

100 milionów na Moją Wodę

Lepiej łapać niż pozwolić uciec…

Trwa drugi nabór wniosków dla inwestycji wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ma on na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na posesji przy domach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych. Celem nadrzędnym jest natomiast podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

Wspierane są przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymania wody opadowej w obrębie danej nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe czy roztopowe nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji rowów odwadniających odprowadzających poza teren działki, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Dofinansowanie może pokryć nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład inwestycji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Koszty kwalifikowane obejmują natomiast zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji służącej do zebrania wód opadowych, w tym roztopowych, z dachów, chodników, podjazdów. Mogą to być na przykład łapacze, wpusty, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe, bez orynnowania. Dofinansowywana jest również instalacja służąca retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych w zbiornikach, na przykład podziemnych, naziemnych czy oczkach wodnych, czy do retencjonowania wody w gruncie, na przykład poprzez rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, budowę studni chłonnych, drenaż, ogrodów deszczowych, ale bez kosztów nasadzeń. Retencjonować wodę można także na tzw. zielonych dachach, ale dofinansowaniu podlega jedynie warstwa drenażowa, nie wliczając kosztu zakupu roślin. Dotację pozyskać można ponadto na uruchomienie instalacji do wykorzystywania zgromadzonej wody. Mowa tutaj o pompach, filtrach, przewodach, zraszaczach, sterownikach, centralach dystrybucji wody czy innych instalacjach umożliwiających zagospodarowanie wody.

Pierwsza edycja programu, która ruszyła na początku lipca ubiegłego roku, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W ciągu niecałych dwóch miesięcy pula 100 mln zł przeznaczonych na realizację „Mojej Wody” została wyczerpana. W tym roku przeznaczona jest ta sama kwota. Sam program był niejako pokłosiem suszy, która dotknęła nasz kraj i była wypadkową bezśnieżnej zimy oraz niskich opadów deszczu. Późniejsza zmiana pogody poprawiła sytuację, ale Polska w dalszym ciągu pozostaje krajem o niewielkich zasobach wodnych. Ilość wody odpływającej do morza w ciągu roku na jednego mieszkańca wynosi 1800 metrów sześciennych (w czasie suszy 1000), co jest wynikiem 2,5 raza gorszym od średniej europejskiej.

Kto chce złożyć wniosek o dofinansowanie w bieżącej edycji, powinien założyć konto w portalu beneficjenta na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a następnie pobrać i wypełnić formularz PDF i wysłać go za pomocą skrzynki podawczej dostępnej on-line. Wypełniony dokument należy także wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do siedziby funduszu przy ulicy Plebiscytowej 19 w Katowicach. (kredo)


Fundusz wesprze firmy

Komu potrzeba energii?

Nieustannie rośnie popularność paneli fotowoltaicznych. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach teraz również przedsiębiorcy mogą pomyśleć o zainwestowaniu w odnawialne źródła energii.

Fundusz prowadzi nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego. O dotację można starać się w ramach programu „50 kW na start”, którego beneficjentami są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest do 100 procent kosztów kwalifikowanych zadania, w tym w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 procent udzielonego dofinansowania oraz w formie dotacji do 10 procent udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez katowicki fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z niego w formie pożyczki w ramach programu „50 kW na start”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie instytucji lub przesłać pocztą bądź kurierem. Pierwsza runda naboru zakończyła się 30 kwietnia, natomiast druga ruszyła 1 maja i potrwa do końca tego miesiąca. Trzecia rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30. dnia tego miesiąca lub do wyczerpania alokacji przeznaczonych na ten cel pieniędzy. A kwota alokacji w programie wynosi 1 mln zł w formie dotacji oraz 9 mln zł w formie pożyczki, przy czym możliwe jest zwiększenie tej puli. (kredo)