Wydanie nr 16 z dnia 24.08.2018

ŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM

1 września minie rok od czasu, jak weszła w życie tak zwana uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego. Warto przypomnieć, jakie wprowadziła zakazy i obowiązki.

Po pierwsze, uchwała antysmogowa zakazała stosowania w domowych instalacjach grzewczych takich paliw, jak węgiel brunatny (oraz paliwa stałe wyprodukowane z jego wykorzystaniem), muł i flotokoncentrat węglowy (oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem), paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Po drugie, osoby, które od wejścia w życia uchwały antysmogowej chcą zamontować w swoim domu instalację grzewczą na paliwo stałe muszą zastosować kocioł minimum 5 klasy.

Po trzecie, uchwała wprowadziła terminy, w jakich należy wymienić stare kotły używające paliw stałych, na kotły nowe, minimum 5 klasy. I tak w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca 2027 roku.

Po czwarte, uchwała antysmogowa dotyczy również kominków, którymi część mieszkańców Śląska Cieszyńskiego dogrzewa swoje domy. Jeśli kominek nie spełnia wymagań ekoprojektu, można go eksploatować wyłącznie do końca 2022 roku. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany kominka, ale pod warunkiem, że zostanie on wyposażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dotyczącym ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Niezależnie od tego należy zadbać, aby drewno stosowane w kominku było suche, to znaczy – aby jego wilgotność nie przekraczała 20%, co można uzyskać przez sezonowanie opału.

Celem przyjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały antysmogowej było ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016” wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie śląskim. Natomiast raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 roku „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe” informuje, że w 2010 roku zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczyniło się do śmierci ponad 48,5 tysiąca osób.

(hos)


Na dopłaty do nowych kotłów

CHĘTNYCH JEST WIELU

Z dużym zainteresowaniem mieszkańców Chybia spotkał się pionierski w tej gminie program ograniczania niskiej emisji poprzez dopłaty do wymiany starych kotłów grzewczych na urządzenia nowe, przyjazne dla środowiska.

Tak zwana uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego nie tylko zakazująca używania do ogrzewania domów mułu i flotu, ale także wprowadzająca terminy wymiany starych i kopcących kotłów grzewczych na urządzenia nowe, proekologiczne, postawiła w trudnej sytuacji wielu mieszkańców Chybia. Bo mają oni sędziwe urządzenia grzewcze, które w myśl uchwały w najbliższych latach muszą wymienić, ale nie mają pieniędzy na taką inwestycję. Chcąc wyjść naprzeciw ich problemom, samorząd Chybia postanowił przystąpić do programu ograniczania niskiej emisji polegającego na finansowych dopłatach do wymiany starych kotłów na nowe. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kwota dofinansowania wynosi w tym roku maksymalnie 5,5 tysiąca zł, a dotacji będzie przyznanych 50.

Wnioski od mieszkańców zbierano w lipcu i było ich ponad dwa razy więcej, niż zaplanowanych dotacji, bo 121. Sześć z nich z przyczyn formalnych odrzucono. Na tak zwanej „Liście inwestorów”, czyli tych, którzy kwalifikują się do otrzymania dofinansowania, znalazło się 115 osób.

– Pierwsze 50 osób, których piece są najstarsze, zostanie zaproszonych do podpisania umów. W przypadku niepodpisania umów o dotację przez osoby znajdujące się na liście na miejscach od 1 do 50, kolejni wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania umów – informuje Urząd Gminy w Chybiu dodając, że pozytywnie zweryfikowane wnioski, które nie zmieszczą się w limicie dotacji na bieżący rok, przejdą do puli dofinansowań na rok następny.

(hos)


Dzięki dotacji funduszu

ZNIKNĄ AZBESTOWE DACHY

Ustroń dostał pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkańców. Przeprowadzono właśnie nabór wniosków od zainteresowanych osób.

Kwota dotacji zostanie wyliczona na podstawie przedstawionych faktur za wykonanie prac. Zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem, pomoc wyniesie nie więcej niż 800 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz nie więcej niż 600 zł za tonę w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.

Wnioski przyjmowane były do 10 sierpnia. O ich zakwalifikowaniu do programu decydowała kolejność wpływu. Zainteresowanie było spore. Ostatecznie złożono 29 wniosków.

Jak się dowiadujemy od Moniki Maksymczak, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu, do podziału jest 26 738 zł, bo tyle wyniosła dotacja celowa przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach.

(mark)


Podczas inwestycji w centrum Wisły

PRZYRODNIK CZUWA NAD DĘBEM

W centrum Wisły trwa rewitalizacja zaniedbanego dotąd terenu położonego tuż przy miejskim deptaku. A zatrudniony przez samorząd przyrodnik dba o to, aby przy okazji tej inwestycji nie ucierpiał rosnący tam, sędziwy i piękny, dąb.

Tym tematem zainteresował nas Czytelnik zaniepokojony o przyszłość pięknego i starego dębu rosnącego w centrum Wisły, na działce położonej między pawilonem handlowym „Świerk” a siedzibą miejscowego GS-u. Teren ten przylega również do miejskiego deptaka. Działkę ogrodzono i zaczęto tam prowadzić jakieś prace, między innymi wygląda na to, że pojawią się tam spacerowe alejki wyłożone kostką brukową. Nasz Czytelnik obawia się, czy zabrukowanie gruntu znajdującego w okolicy dębu nie będzie dla drzewa groźne i na przykład nie sprawi, że w ziemi będzie tam mniej wody?

Ewa Ples, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle informuje, że na działce położonej w sąsiedztwie deptaka trwa rewitalizacja tego miejsca – będą tam nie tylko spacerowe alejki, ale także ławki, oświetlenie oraz minifontanna w formie małej kuli wodnej. Będą też nasadzenia nowej roślinności. Jednocześnie kierownik Ewa Ples zapewnia, że sędziwy dąb jest bezpieczny, gdyż zatrudniono fachowca przyrodnika, który dbać ma o to, aby przyrodzie tego miejsca, a więc także dębowi, nic złego nie stało się podczas prowadzonej rewitalizacji.

(hos)


GÓRALE WYMIENIAJĄ STARE PIECE

W gminie Istebna ruszyła kolejna edycja programu ograniczenia niskiej emisji. Jest to możliwe dzięki umowie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Gmina otrzymała właśnie wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczki, co umożliwi zrealizowanie wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach drugiego etapu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Jak się dowiadujemy, pozyskano 106 tys. zł w formie dotacji oraz 431 tys. zł w formie pożyczki.

Zakończono już przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do programu w wyniku przeprowadzonego wcześniej naboru chętnych. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów podpisywane będą umowy na dofinansowanie do wymiany kotłów.

(mark)


 

Do druku: PDF

E-wydanie