Wydanie nr 7 z dnia 02.08.2019

Fundusz razem ze Skoczowem

DLA CZYSTEGO POWIETRZA

31 lipca w Urzędzie Miejskim w Skoczowie podpisano ważne z punktu widzenia mieszkańców – i ekologii – porozumienie. Dotyczy ono progamu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jeszcze w sierpniu mieszkańcy skoczowskiej gminy będą mogli na miejscu złożyć odpowiedni wniosek, zasięgnąć konsultacji, bez konieczności wyjazdu do katowickiej siedziby WFOŚiGW. Podobny punkt – przypomnijmy – działa już w Bielsku-Białej.

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” – o czym wielokrotnie już pisaliśmy na naszych łamach – jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do amtosfery. Przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. Aby program działał jak najbardziej efektywnie, WFOŚiGW w Katowicach wychodzi naprzeciw zainteresowanym gminom i tworzy w nich specjalne punkty, gdzie można złożyć wniosek czy dopytać o dodatkowe informacje. – W Skoczowie takie miejsce znajdzie się w Urzędzie Miejskim. Będzie trzech przeszkolonych przez Fundusz pracowników, którzy na miejscu dokonają wstępnej weryfikacji wniosków. W przypadku jakiegoś niedużego błędu, będzie możliwość poprawienia go od razu – bez konieczności wyjazdu do Katowic – a przez to skróci się czas oczekiwania na realizację wniosku – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Pracownicy oddelegowani do programu „Czyste Powietrze” będą przyjmować mieszkańców w godzinach pracy urzędu – dodaje Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa.

Dotychczas w całym województwie śląskim – jak poinformował prezes WFOŚiGW – złożono blisko 9 tys. wniosków w ramach „Czystego Powietrza”. Porozumienia z gminami – a dotąd podpisano ich 15 – z pewnością zwiększą zainteresowanie programem. – Niestety, 90 proc. wniosków zawiera błędy. Tworząc punkty takie jak teraz w Skoczowie, będzie można eliminować je na początkowym etapie, co ułatwi mieszkańcom korzystanie z programu „Czyste Powietrze” – stwierdza Tomasz Bednarek.

Jak na razie Skoczów jest jedyną gminą w powiecie cieszyńskim, która podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy pozostałych 11 gmin – jeśli chcą przystąpić do programu – mogą skorzystać z konsultacji w punkcie w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 57.

W uroczystym podpisaniu porozumienia między gminą Skoczów a WFOŚiGW w Katowicach udział wzięli – oprócz prezesa Tomasza Bednarka i burmistrza Mirosława Sitko – Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Przemysław Drabek, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW (wszyscy na zdjęciu).

(tok)


KASA NA WALKĘ  Z BARSZCZEM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygotował specjalny program, dzięki któremu samorządy województwa śląskiego mogą starać się o dotacje m.in. na walkę z barszczem Sosnowskiego.

Ta toksyczna roślina niestety panoszy się także w powiecie cieszyńskim. Wyglądem przypomina popularny koper. Rośnie najczęściej w przydrożnych rowach i na brzegach rzek oraz potoków.

Zetknięcie z tą rośliną w czasie kwitnienia może skończyć się poparzeniem. Sok wydzielany przez świeży barszcz Sosnowskiego wywołuje bowiem zmiany skórne. Roślina jest mocno inwazyjna. Do dziś nie udało się jej z Polski wyplenić.

W ostatnich latach w gminach powiatu cieszyńskiego prowadzono akcję usuwania barszczu Sosnowskiego m.in. nad brzegami Wisły w Ustroniu, na Górnym Borze w Skoczowie, w Cieszynie w rejonie ulic Polnej, Stawowej czy alei Łyska.

Po dofinansowanie z WFOŚiGW na skuteczną walkę z toksyczną i groźną dla ludzi rośliną sięgnęła gmina Łodygowice. WFOŚiGW zachęca, aby inne samorządy poszły jej śladem. Regulamin przyznawania dotacji jest dostępny na stronie internetowej Funduszu.

(klk)


Strumień w walce z niską emisją

MIESZKAŃCY SIĘ CIESZĄ

 

132 tys. zł ma trafić do mieszkańców gminy Strumień na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Decyzją zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gmina Strumień pozyskała pieniądze na ograniczenie niskiej emisji. To pożyczka w wysokości 132 tys. zł. Umożliwi udzielenie dotacji 22 mieszkańcom na wymianę źródeł ciepła, znajdującym się na liście rezerwowej z 2018 roku, na warunkach obowiązujących w ubiegłym roku. – To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy do tej pory znajdowali się na liście rezerwowej. Mamy nadzieję, że udzielone dotacje na wymianę pieców przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poprawią jakość powietrza w naszej gminie, co przełoży się na komfort życia – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek
Gmina Strumień prowadzi dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła od 2008 roku. Łącznie wymieniono już 282 kotły.

(klk)


KOMU NA  WAPNOWANIE?

Jest szansa, aby zdobyć dofinansowanie na regenerację gleby poprzez jej wapnowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach właśnie ogłosił nabór wniosków.

O finansowe wsparcie mogą ubiegać się posiadacze gruntów rolnych z terenu województwa śląskiego o powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Jest także jeszcze jeden warunek – pH gleby powinno wynosić poniżej lub równo 5,5. Dotacja przysługuje jedynie na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego.

Wnioski powinny zawierać opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, fakturę za wapno nawozowe lub środki wapnujące oraz formularze pomocy de minimis w rolnictwie. Dokumenty należy składać w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w terminie do 31 grudnia. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW, a także pod numerem tel. 32/6032341.

(klk)


Nabór wniosków ruszył

DOŁOŻĄ DO ŚCIEKÓW

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych – to cel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków.

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę, a także zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowanie można otrzymać również na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gospodarstw domowych, agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej. Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać do końca sierpnia lub do wyczerpania puli. Więcej informacji na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl lub pod nr. tel. 32/6032341.

(klk)

 

Do druku PDF

Wydanie nr 6 z dnia 07.06.2019

Ule do wymiany – fundusz zapłaci

NA RATUNEK PSZCZOŁOM

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pieniądze na wymianę uli na nowe. Na ten cel przeznaczonych zostanie do 200 tys. zł. Czy z dofinansowania będą mogli skorzystać pszczelarze z powiatu cieszyńskiego?

– Z przyznanych przez katowicki fundusz środków mogą skorzystać wszyscy chętni, chcący wymienić ule, członkowie Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, którzy posiadają pasieki liczące dziewięć uli i mniej oraz mieszkają na terenie województwa śląskiego. Na obszarze powiatu cieszyńskiego znajdują się koła pszczelarzy zrzeszone w Śląskim Związku Pszczelarzy. Są to koła w Dzięgielowie, Kaczycach, Kończycach Małych i Zebrzydowicach. Ich członkowie skorzystają z zakupu uli – informuje Maria Loska-Minas, wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Wyjaśnia, że Śląski Związek Pszczelarzy nie znajduje się w strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie.

Przyznanie dofinansowania było wynikiem złożenia przez Śląski Związek Pszczelarzy wniosku w sprawie wymiany starych zniszczonych uli na nowe. Przedsięwzięcie dotyczy małych pasiek, liczących – jak wspomniano – do dziewięciu uli. Pszczelarze posiadający hodowle z dziesięcioma i więcej ulami, korzystają z zakupu sprzętu pszczelarskiego, w tym uli, w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, realizowanego przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Wymiana starych uli i ramek na nowe jest bardzo wskazana i w znacznym stopniu poprawi zdrowotność rodzin pszczelich, które są dziesiątkowane przez choroby pszczół i czerwiu. Katowicki fundusz liczy na to, że dzięki dofinansowaniu uda się odtworzyć pogłowie pszczół w małych pasiekach i ograniczyć rozprzestrzenianie się zgnilca złośliwego. Szacuje się, że w związku z dużym nasileniem wszystkich chorób pszczół i czerwiu, co roku późną jesienią i wiosną ginie około 10-15 procent pszczelich rodzin.

(kredo)


Chętnych na dotacje nie brakuje

USTROŃ KONTRA AZBEST

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał ustrońskiemu samorządowi pieniądze na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z położonych na terenie miasta budynków, stanowiących własność osób fizycznych. Tym samym kontynuowana jest akcja zapoczątkowana kilka lat temu.

Mieszkańcy mogli w drugiej połowie maja składać wnioski o przyznanie dofinansowania. Chętnych nie brakowało. Jak dowiadujemy się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu, właściciele obiektów złożyli 27 wniosków, czyli o pięć więcej niż zakładano w oparciu o przeprowadzone wcześniej ankiety.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, po podpisaniu umowy kwota dotacji będzie wyliczana na podstawie przedstawionych przez inwestora faktur za wykonanie prac, ale nie może wynieść więcej niż 800 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz maksymalnie 600 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.

– Dysponujemy obecnie kwotą około 28 tysięcy złotych, przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To wystarczy na usunięcie blisko 42 ton wyrobów zawierających azbest. Będziemy ubiegać się o dodatkowe pieniądze, żeby wszyscy wnioskodawcy mogli pozbyć się azbestu. Chodzi o 6,5 tony zgłoszone niejako ponad plan przygotowany w oparciu o ankiety – informuje Ireneusz Berek z Wydziału Środowiska i Rolnictwa ustrońskiego magistratu.

Usuwanie azbestu pod Czantorią i Równicą zapoczątkowano w 2016 roku po uchwaleniu gminnego programu. W pierwszym roku z ustrońskich budynków zniknęło 60 014 kg, rok później 49 692 kg, natomiast w ubiegłym roku 37 375 kg. Jak łatwo podliczyć, w ciągu trzech lat zdemontowano blisko 150 ton eternitu i dachówek zawierających azbest.

(mark)


Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

W sumie 70 prac plastycznych wpłynęło na konkursy przyrodnicze organizowane przez Komisję Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Do rywalizacji stanęli uczniowie z gmin Dębowiec, Goleszów i Cieszyn. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie młodych otaczającą ich przyrodą.

W gminie Dębowiec w kategorii klas I-IV zwyciężył Tomek Wątroba, który pokazał staw w swojej miejscowości. Druga była Wiktoria Juroszek z kwitnącą jabłonią, a trzecia Zuzanna Kowalska, która pokazała źródła tufowe. Wyróżnienia otrzymali: Filip Martyniak, Amelia Wawrzacz, Marta Sławińska, Jakub Sławiński i Klaudia Foltyn. Nagrody specjalne powędrowały do Magdy Brachaczek, Tomka Gasia i Oliwii Lipińskiej. W kategorii klas starszych za najpiękniejszą uznano pracę przedstawiającą dąb. Jej autorka – Emilia Cieślińska – otrzymała pierwsze miejsce. Druga była Ola Konior za iglicznię, a trzecie miejsce zajął Igor Kaźmierczak.

Z kolei w kategorii klas III-V w gminie Goleszów zwyciężyła Klara Składeczek, która pokazała cieszyniankę. Drugie miejsce przyznano Kindze Polok, a trzecie Zosi Kłodzie. Jury postanowiło także wyróżnić prace: Mai Kurlanc, Martyny Bylicy, Marty Samosiuk. Nagrody specjalne trafiły do Błażeja Wlazło i Urszuli Wałach. W kategorii klas starszych zwyciężył Cedryk Lipowczan. Drugi był Oliwier Rygiel, a trzecia Paulina Tomica. Wyróżniono Zuzannę Lipowczan, Nadię Sikorę i Martynę Tomicę.

W Cieszynie wśród klas I-IV najlepszy okazał się Kacper Staszewski. Druga była Nikola Nikiel, a trzeci Kacper Siudak. Jury przyznało także wyróżnienia: Nikoli Iwaniec, Weronice Kowol i Julii Kaczmarek. W starszych klasach zwyciężyła Nicola Moskwytyn. Drugie miejsce zajęła Paulina Jagiełło, a trzecie Patryk Kobiela. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Kamil Kazienko, Emilia Mróżek, Mateusz Krawczyk, Wiktoria Kocoń. Nagrodę specjalną jury postanowiło przyznać Martynie Smyrczyk, Mai Byrtus, Mai Marchewce.

(klk)

 

Do druku PDF

Wydanie nr 5 z dnia 10.05.2019

 

Lepiej żyje się w zieleni!

OSIEDLE PEŁNE DRZEW

Blisko 150 drzew i krzewów pojawiło się na skwerze na terenie Osiedla Centrum w Ustroniu, należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. To efekt dużej ekologicznej akcji „Dla Ziemi, ludzi i przyrody”, zorganizowanej we współpracy z bielskim Klubem Gaja, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ustrońskie osiedle ozdobiły tawuły japońskie, klony, śliwy, kaliny, jaśminowce, azalie, rododendrony, magnolie, derenie, oczary, śliwy i budleje. W większości są to rośliny kwitnące i mocno pachnące, wykorzystywane w tak zwanych ogrodach polisensorycznych, które pobudzają zmysły i emocje, a nawet służą rehabilitacji. Przebywanie w ich otoczeniu sprzyjać będzie nie tylko odpoczynkowi mieszkańców Ustronia, ale także posłuży zwierzętom, dla których rośliny staną się bazą pokarmową.
– Nie można już zajmować się edukacją ekologiczną bez łączenia jej z edukacją społeczną. Mówił o tym dużo papież Franciszek w swojej encyklice Laudato Si. To świadomi swoich praw i obowiązków, wyedukowani obywatele mogą uratować planetę przed zagrożeniami ekologicznymi. Projekt „Dla Ziemi, ludzi i zwierząt” łączy w sobie różnorodne elementy. Zawiera edukację ekologiczną skierowaną do młodych i starszych, łącząc pokolenia oraz pokazując zależności i wpływy międzypokoleniowe. Dociera także do grup wykluczonych i niepełnosprawnych. Jest laboratorium nowych, innowacyjnych metod edukacji, które są także konkretnym treningiem umiejętności. A na końcu nasze wspólne działania polepszą jakość życia ludzi i zwierząt – mówi Jacek Bożek, szef i założyciel Klubu Gaja.

Oprócz akcji sadzenia drzew i krzewów, w Ustroniu odbyły się warsztaty budowy budek lęgowych dla ptaków – wróbli, sikor, kowalików, muchołówek i wiewiórek oraz dzikich owadów zapylających – pszczół murarek, biedronek, złotooków i motyli. Mieszkańcy Ustronia podeszli do nich bardzo entuzjastycznie i przynieśli własne narzędzia – młotki i wkrętarki. Domki zbijały i skręcały z zapałem całe rodziny, dziadkowie z wnukami, sąsiedzi z osiedla. W sadzeniu drzew uczestniczył Ireneusz Staniek, sekretarz miasta Ustroń oraz Edward Pękowski, prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Ustroniu, na którego terenie zostały zamontowane dwa duże hotele dla zapylaczy i cztery duże domy dla motyli.
– W ramach budżetu obywatelskiego Ustronia wykonany został projekt nasadzenia zieleni na terenie spółdzielczych osiedli położonych w centrum miasta. Nawiązaliśmy kontakt z Klubem Gaja i tej organizacji udało się zdobyć sporą liczbę krzewów i drzew do tych nasadzeń. Bardzo nas cieszy fakt, że dzięki akcji „Dla Ziemi, ludzi i przyrody” wokół budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” będzie więcej zieleni, w dodatku bardzo ładnej. To nie tylko wsparcie szeroko rozumianej ekologii, ale także zapewnienie naszym mieszkańcom bardziej komfortowych warunków życia, bo wszak lepiej się żyje w otoczeniu zieleni niż bez niej – mówi Tadeusz Dybek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu. Dodaje, że sadzenie drzew połączone z warsztatami budowy budek lęgowych dla ptaków i zapylaczy to pierwsza tego typu akcja na osiedlu i ma nadzieję, że będzie kontynuowana co wiosnę.

(kredo)


Fundusz sypnął groszem

Zielone Raje i zakątki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs „Zielona pracownia 2019”. W tym roku na utworzenie 87 nowoczesnych klas przeznaczono ponad 3 mln zł. Szansę na zdobycie pieniędzy miały organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostały nagrodzone w konkursie na projekt zielonej pracowni.

Wśród wybranych do dofinansowania pracowni znalazło się kilka z naszego regionu. Zielona pracownia, nazwana „Rajem dla przyrodnika” powstanie w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego, która na ten cel otrzymała 25 860 zł. Nieco więcej – 29 577,50 zł – przeznaczono dla Szkoły Podstawowej w Goleszowie, gdzie szykowany jest „Zielony zakątek”. Eko pracownia „Z Beskidów w świat” to z kolei projekt Szkoły Podstawowej z Istebnej, dofinansowany w wysokości 29 516,99 zł. Ponadto „Zielona przystań” zostanie zrealizowana w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie, która otrzymała na to zadanie 27 200 zł.

Ekopracownie tworzone są na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Projekty, które zostały dofinansowane, wyróżniają się pomysłowością w sposobie zagospodarowania przestrzeni. Nauka w nich z pewnością będzie prawdziwą przyjemnością.
W pięciu edycjach konkursów na zielone pracownie i ich projekty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 8,5 mln zł na utworzenie 250 miejsc sprzyjających nauce. Przedsięwzięcia, które w tym roku otrzymały dofinansowanie, powinny zostać zrealizowane do końca grudnia.

(kredo)


NIETOPERZE POWRÓCIŁY

Na strychu Szkoły Podstawowej w Brennej ostatnio znowu zrobiło się tłoczno. Z zimowej hibernacji w jaskiniach w masywie Stołowej, Trzech Kopców, Grabowej i Malinowej wróciły bowiem nietoperze. Stworzenia te można tymczasem podglądać w obserwatorium urządzonym pięć lat temu na terenie podstawówki.

Ekspertyza chiropterologiczna (chiropterologia – nauka zajmująca się badaniem nietoperzy) wykonana na zlecenie gminy dowiodła, że poddasze szkoły zamieszkują podkowiec mały i nocek duży, czyli dwa gatunki nietoperzy podlegające ścisłej ochronie. Od wiosny do jesieni kolonia ta liczy około 300 osobników. W czerwcu rozpocznie się okres godowy i niedługo będzie można zobaczyć również młode nietoperze.

Obserwatorium składa się z dwóch części. Nietoperze można oglądać bezpośrednio na strychu przez weneckie lustro. Obserwator znajduje się za przeszkleniem wygłuszającym dźwięki oraz za ekranem nieprzepuszczającym światła. Przez głośniki słychać odgłosy wydawane przez te nietuzinkowe ssaki. Na parterze szkoły działa natomiast sala multimedialna, w której można prowadzić zajęcia edukacyjne. Na monitorach transmitowany jest obraz rejestrowany przez kamery umieszczone na strychu, a w głośnikach emitowany dźwięk z mikrofonów zainstalowanych pod dachem szkoły.

Obserwatorium zaraz po otwarciu stało się kolejną atrakcją turystyczną na terenie gminy Brenna. Czynne jest we wtorki (10.00-14.00) w maju, czerwcu i wrześniu oraz w poniedziałki, środy, czwartki i piątki (10.00-11.00) i we wtorki (10.00-14.00) w lipcu i sierpniu. W przypadku grup liczących powyżej 9 osób wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie w Informacji Turystycznej. Obserwowanie nietoperzy możliwe jest tylko w okresie ich bytowania na strychu, czyli od maja do października.

Nietoperze są pożytecznymi stworzeniami. Zjadają bowiem ogromne ilości komarów. I fakt, że zamieszkują nie tylko na strychu breńskiej podstawówki, ale także pod wieżą zabytkowego kościoła oraz w spichlerzu przy dworze Kossaków w Górkach Wielkich oraz na strychach starych domów i pod mostami, czyni gminę Brenna wolną od komarów…

(mark)

 

Do druku PDF

 

 

E-wydanie